معمولا برای خدمات مجازی کل مبلغ پروژه دریافت می گردد اما بخاطر اعتماد مشتریان 60 درصد هزینه ابتدای پروژه و ما بقی بعد از تحویل دریافت می گردد !