خیر! ما فقط بعنوان پشتیبان فنی در خدمت شما هستیم ! اما برای محتوا گذاری هنگام تحویل پروژه پک آموزشی خدمت شما ارائه خواهد گردید !